Vision og målsætning for Hirtshals sogn

Hirtshals Menighedsråd har i foråret 2018 vedtaget følgende vision for sognets arbejde:

Hirtshals sogn – et sogn, to kirker, mange muligheder for fællesskab med evangeliet i centrum.

Hirtshals sogn – et sogn, to kirker Hirtshals sogn – et sogn, to kirker Hirtshals sogn – et sogn, to kirker

 

 

 

 

Målsætningen på baggrund af denne vision er formuleret i tre hovedpunkter

Hirtshals sogn ønsker at møde alle med det kristne evangelium i både ord og handling.

Derfor ønsker vi at arbejde for:

  1. At sognets sociale fællesskaber udvikles og styrkes.
  2. At være opmærksomme på, om der er mennesker der har brug for særlig kontakt.
  3. Sognets kirker skal være Åbne kirker med mulighed for refleksion og eftertanke
  4. At alle aldre får mulighed for at få øget kundskab og kendskab til evangeliet og til det kirkelige og folkelige liv.
  5. AT mulighederne for at inddrage frivillige øges.
Hirtshals sogn ønsker at møde alle med det kristne evangelium i både ord og handling.

 

Eksempler

Ad 1: Her tænkes på

Hyggecafe, kvindecafe, grundlovsfest m.m. (allerede igangværende aktiviteter)

Endvidere kan nævnes:

Danmark Spiser sammen – uge 17.

Fælles frokost efter gudstjenesten.

Etablering af børneklub og evt. ungdomsklub.

Babysalmesang på plejehjemmet.

Ad 3: Her tænkes på

Bedre skiltning i byen

Mulighed for besøgende for at bruge bibel og salmebog.

Ad 4: Her tænkes på

Undervisning af konfirmander og juniorkonfirmander, der så vidt muligt kan inddrage forskellige voksne som undervisere.

Stadig udvikling af menighedsmøder og forskellige undervisningstilbud.

Ad 5: Her tænkes på:

Udarbejdelse af frivilligpolitik med klare (vide) rammer og veldefinerede opgaver.

Afdækning i hvilket omfang frivillige kan inddrages i f.eks. kirkepyntning, børneaktiviteter, madlavning og kaffebrygning, planlægning af aktiviteter.

Afdækning af ansvarsforholdet mellem ansatte og frivillige.

 

I Hirtshals sogn ønsker vi at fejre gudstjeneste på mange måder, på forskellige tidspunkter og med forskellig grad af medinddragelse af menigheden og befolkning.

Vi ønsker på den baggrund at arbejde for

  1. at der afholdes gudstjenester med særligt præg i både i og udenfor kirkerummet.
  2. at frivillige inddrages i gennemførelsen af gudstjenesten i det omfang præsten ønsker det.
  3. at der afholdes meditationsgudstjenester af forskellig karakter i begge kirker.
  4. at der afholdes ”gudstjenesteforberedelsesaftener” med læsning af en eller flere søndages tekster og drøftelser af temaer m.m.​
    
Hirtshals sogn ønsker at møde alle med det kristne evangelium i både ord og handling.

Eksempler

Ad. 1 Her tænkes på

Hverdagsgudstjenester kan evt. erstatte søndagsgudstjenesten i en af kirkerne.

Søndagsgudstjenesterne bør vær præget af genkendelighed samtidig med, at der bliver rum for enkelte variationer.

Andre særlige gudstjenester kan være friluftsgudstjenester, gudstjeneste i ”Nordsøen”, rytmiske gudstjenester m.m.

Ad 2. Her tænkes f.eks. på

børnepasning under prædikenen, samt evt. etablering af ordning med gudstjenesteværter

Ad 3 Her tænkes på

sommerandagter, fasteandagter, ”Pusterum”, påtænkte ”skumringsgudstjenester” i Emmersbæk kirke mm.

Ad 4 Her kan f.eks. arbejdes med

at nyformulere dagens tekster til nutidig sprog. Der kan findes forslag til prædikentemaer, evt. kan der formuleres bønner til gudstjenesten og vælges salmer og sange.
Der kan også gives feedback til præsterne vedr. gudstjenester ved disse aftener (Feed back er selvfølge velkommen også på andre måder).

”I Hirtshals og Emmersbæk kirker ønsker vi at have et rigt og varieret musikliv både ved gudstjenester og ved øvrige arrangementer. ”

Vi ønsker på den baggrund at arbejde for:

  1. At sammentænke musik og diakoni.
  2. At tilknytte et band til sognet.
  3. At integrere børne- og ungdomskor i det eksisterende arbejde.
  4. At formidle baggrundsviden og forståelse for de mange forskellige former for musik, vi møder i sognet.
  5. At være nytænkende i forhold til udbuddet af forskellige former for arrangementer af musikalsk karakter.
  6. At forholde os åbne i.f.t. samarbejde med andre aktører omkring musik og korarbejde.
Hirtshals sogn ønsker at møde alle med det kristne evangelium i både ord og handling.

 

Eksempler :

Ad 2. Her har vi aftalt

at der tages kontakt til den Musiske skole med henblik på et samarbejde

Ad 3. Her tænkes på

F.eks Juniorkonfirmander, korprojekter som f.eks. Lucia og lign.

Ad 4. det kan f.eks. være i form af

Koncertintroduktioner, foredragsaftener, introduktion af nye salmer.

Ad 5 for eksempel

Fyraftenmusik, salmeaftener, orgelmatine (f.eks. lørdag formiddag i sommeren), ”musikalsk køkken”